Algemene voorwaarden


Algemene voorwaarden

We willen graag helder en duidelijk zijn, daarvoor zijn deze algemene voorwaarden.  

Standaard worden alle diensten aangeboden op basis van deze voorwaarden. 

Afwijken kan als we een schriftelijke overeenstemming vastleggen.

 

 

Algemene Voorwaarden Mertisoft-Design

 

Algemeen

1.   Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Mertisoft-Design en een Wederpartij waarop Mertisoft-Design deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

§.    De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Mertisoft-Design, voor de uitvoering waarvan door Mertisoft-Design derden dienen te worden betrokken.

3.   De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de Wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

4.   Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Mertisoft-Design en de Wederpartij zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

5.   Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden 'naar de geest' van deze bepalingen.

6.   Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.Offertes en aanbiedingen

1.   Alle offertes en aanbiedingen van Mertisoft-Design zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Een offerte of aanbieding vervalt indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.

2.   Mertisoft-Design kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Wederpartij redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3.   De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

4.   Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Mertisoft-Design daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Mertisoft-Design anders aangeeft.

5.   Een samengestelde prijsopgave verplicht Mertisoft-Design niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

6.   Vergeleken met de originele afbeelding/logo kunnen de kleuren van het borduurproduct afwijken, dit is inherent aan de beschikbare kleuren borduurgaren. Voor groter bestellingen raden wij aan eerst een proefexemplaar te beoordelen.

7.   De producten worden gemaakt naar uw specifieke wensen, door dit unieke karakter van de producten zijn de bestellingen van vervaardigen definitief en kan niet geruild of geretourneerd worden. Uitzondering hierop zijn productiefouten,  zie hiervoor “garanties, onderzoek en reclame, verjaringstermijn” Contractsduur; leveringstermijnen, uitvoering en wijziging overeenkomst

1.   De overeenkomst tussen Mertisoft-Design en de Wederpartij wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

2.   Is voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Wederpartij Mertisoft-Design derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Mertisoft-Design dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst. De Wederpartij heeft niet het recht op schadevergoeding of het annuleren van de overeenkomst.

3.   Indien Mertisoft-Design gegevens behoeft van de Wederpartij voor de uitvoering van de overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat de Wederpartij deze juist en volledig aan Gebruiker ter beschikking heeft gesteld.

4.   Levering geschiedt af bedrijf van Mertisoft-Design. De Wederpartij is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat deze hem ter beschikking worden gesteld. Indien de Wederpartij afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is Mertisoft-Design gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van de Wederpartij.

5.   Gebruiker heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden

6.   Gebruiker is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit  te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren. 

7.   Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan Mertisoft-Design de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Wederpartij de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

8.   Wijzigingen in een reeds verstrekte opdracht kunnen tot gevolg hebben dat een eventueel overeengekomen leveringstermijn wordt overschreden of dat de afgesproken prijs moet worden aangepast . Mertisoft-Design is hiervoor niet aansprakelijk.

9.   Indien de Wederpartij in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens Mertisoft-Design gehouden is, dan is de Wederpartij aansprakelijk voor alle schade (daaronder begrepen kosten) aan de zijde van Mertisoft-Design daardoor direct of indirect ontstaan.Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

1.    Mertisoft-Design is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:

-       de Wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt.

-       na het sluiten van de overeenkomst Mertisoft-Design ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen.

-      de Wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.

-      Indien door de vertraging aan de zijde van de Wederpartij niet langer van Mertisoft-Design kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen, is Mertisoft-Design gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.

 

2.    Voorts is Mertisoft-Design bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Mertisoft-Design kan worden gevergd.

3.    Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Mertisoft-Design op de Wederpartij onmiddellijk opeisbaar. Indien Mertisoft-Design de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

4.    Indien Mertisoft-Design tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

5.    Indien de ontbinding aan de Wederpartij toerekenbaar is, is Mertisoft-Design gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.

6.   Indien de Wederpartij zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Mertisoft-Design gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Wederpartij, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

7.    In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging - indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven - ten laste van de Wederpartij, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Wederpartij niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Mertisoft-Design vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen dan wel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Mertisoft-Design op de Wederpartij zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

8.     Indien de Wederpartij een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerdert met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Wederpartij in rekening worden gebracht.

 


Overmacht

1.    Mertisoft-Design is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Wederpartij indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

2.    Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waardoor Mertisoft-Design niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Mertisoft-Design heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Mertisoft-Design zijn verbintenis had moeten nakomen.

3.   Mertisoft-Design kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

4.   Voor zoveel Mertisoft-Design ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Mertisoft-Design gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

 


Betaling en incassokosten

1.   Indien het te factureren bedrag van de opdracht hoger is dan € 250,-- dient 50% voor aanvang van de opdracht betaald te worden en 50% binnen 14 dagen na levering. Bij bedragen onder de € 250,-- dient  de betaling in zijn geheel te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Mertisoft-Design aan te geven wijze in Euro's. Eventuele afwijkende betalingsregelingen worden specifiek in een overeenkomst opgenomen.

2.    Indien de Wederpartij in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Wederpartij van rechtswege in verzuim. De Wederpartij is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Wederpartij in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

3.     Mertisoft-Design heeft het recht de door Wederpartij gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.

4.     Mertisoft-Design kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Wederpartij een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Mertisoft-Design kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.

5.    De Wederpartij is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Mertisoft-Design verschuldigde.

6.    Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De Wederpartij die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.

7.    Indien de Wederpartij in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Wederpartij. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien Mertisoft-Design echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Wederpartij worden verhaald. De Wederpartij is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

 


Eigendomsvoorbehoud

1.   De door Mertisoft-Design ontwikkelde borduurkaart blijft eigendom van Mertisoft-Design.  Voor alle overige zaken geldt dat de door Mertisoft-Design in het kader van de overeenkomst geleverde zaken eigendom blijven van Mertisoft-Design totdat de Wederpartij alle verplichtingen uit de met Mertisoft-Design gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.

2.   De Wederpartij dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Mertisoft-Design veilig te stellen.

3.   De Wederpartij verplicht zich om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan Mertisoft-Design ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is Mertisoft-Design gerechtigd tot deze penningen. Voor zoveel als nodig verbindt de Wederpartij zich er jegens Mertisoft-Design bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.

4.   Voor het geval Mertisoft-Design zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Wederpartij bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan Mertisoft-Design en door Mertisoft-Design aan te wijzen derden om al die plaatsen beslag te leggen waar de eigendommen van Mertisoft-Design zich bevinden en die zaken terug te nemen.

5.   Mertisoft-Design garandeert niet dat de aan de klant geleverde zaken geen inbreuk maken op enig intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid in geval van enige aanspraak van derden gebaseerd op de stelling dat met een Mertisoft-Design geleverde zaak inbreuk wordt gemaakt op enig recht van een derde. Alle mogelijk schadekosten als gevolg van  inbreuk op enig intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden zijn voor de wederpartij.

 


Garanties, onderzoek en reclames, verjaringstermijn

1.    De door Mertisoft-Design te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd. De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing op zaken die bestemd zijn voor het gebruik binnen Nederland.

2.    De in lid 1 van dit artikel genoemde garantie geldt voor een periode van 3 maanden na levering, tenzij uit de aard van het geleverde anders voortvloeit of partijen anders zijn overeengekomen. Indien het een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd, dan is de garantie beperkt tot die, die door de producent van de zaak ervoor wordt verstrekt, tenzij anders wordt vermeld.

3.     Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan of onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de Wederpartij en / of door derden .

4.     De Wederpartij is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld. Daarbij behoort de Wederpartij te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele zichtbare productiefouten dienen binnen zeven dagen na levering schriftelijk aan Mertisoft-Design te worden gemeld. Eventuele niet zichtbare productiefouten dienen terstond, doch in ieder geval uiterlijk binnen veertien dagen, na ontdekking daarvan, schriftelijk aan Mertisoft-Design te worden gemeld. De Wederpartij dient Mertisoft-Design in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.

5.    Indien de Wederpartij tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De Wederpartij blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde zaken.

6.    Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de Wederpartij geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.

7.   Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal Mertisoft-Design de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan, vervangen of zorgdragen voor herstel daarvan dan wel vervangende vergoeding daarvoor aan de Wederpartij voldoen. In geval van vervanging is de Wederpartij gehouden om de vervangen zaak aan Mertisoft-Design te retourneren en de eigendom daarover aan Mertisoft-Design te verschaffen, tenzij Mertisoft-Design anders aangeeft.

8.   Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van Mertisoft-Design daardoor gevallen, integraal voor rekening van de Wederpartij.

9.   Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijkosten, aan de Wederpartij in rekening gebracht worden.

10.  In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Mertisoft-Designr en de door Mertisoft-Design bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, één jaar.

 


Aansprakelijkheid

1.    Indien Mertisoft-Design aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

2.     Mertisoft-Design is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Mertisoft-Design is uitgegaan van door of namens de Wederpartij verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.

3.    Indien Mertisoft-Design aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Mertisoft-Design beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

4.    De aansprakelijkheid van Mertisoft-Design is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.

5.   Mertisoft-Design is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.

6.    Mertisoft-Design is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

 


Risico-overgang

1.    Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de Wederpartij over op het moment waarop zaken aan de Wederpartij in de macht van de Wederpartij worden gebracht.

 


Vrijwaring

1.    De Wederpartij vrijwaart  Mertisoft-Design voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Mertisoft-Design toerekenbaar is.

2.    Indien Mertisoft-Design uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Wederpartij gehouden Mertisoft-Design zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Wederpartij in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Mertisoft-Design  zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Mertisoft-Design en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Wederpartij.

 


Intellectuele eigendom

1.    Mertisoft-Design behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Mertisoft-Design heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Wederpartij ter kennis van derden wordt gebracht.

 


Toepasselijk recht en geschillen

1.    Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Mertisoft-Design partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

2.    De rechter in de vestigingsplaats van Mertisoft-Design is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Mertisoft-Design het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

3.    Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

 


Vindplaats en wijziging voorwaarden

1.     Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel West-Brabant.

2.    Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met Mertisoft-Design.

3.    De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

 © Mertisoft B.V. 2016